Off Canvas sidebar is empty

Zapisnik 3. sestanka skupine za poenotenje pripravništva za tehnika zdravstvene nege na Gorenjskem

Prisotne: M. Kejžar, S. Uršič, M. Čebulj, J. Eržen, Z. Kranjc, R. Špilak, N. Marinšek, Z. Kramar, M. Bergant, S. Kadivec, E. Povšnar, M. Ažman

Odsotnost so opravičili: predstavniki SŠ Jesenice, R. Zupan

Sestanek je otvorila in vodila predsednica DMSZT Gorenjske, ki je prisotne pozdravila in predlagala, da sestanek poteka po predlaganem vrstnem redu zabeleženih vsebin na vabilu.

1. Vsebinska in časovna razmejitev programa na primarnem nivoju

Marina Kejžar je v imenu glavnih medicinskih sester Zdravstvenih domov, predstavila predlog programa, ki so ga pripravili za pripravnike, ki so v pripravništvo vključeni kot njihovi pripravniki in predlog enodnevnega seminarja za pripravnike, ki opravljajo pripravništvo na sekundarnem nivoju ali v socialnih zavodih. Razprava je potekal v smislu lokacije izvedbe enodnevnega seminarja, Kranj ali Jesenice.

Sklep: Do 8. marca vsi prisotni pregledajo predlagane vsebine programa in morebitne pripombe posredujejo M. Kejžar. Kraj izvedbe seminarja je Kranj. Seminar bi potekal po naprej dogovorjrnrm terminu – okvirno 4x letno.

2. Vsebinska priprava znanj in veščin za pripravnike v socialnih zavodih

Zvonka Kranjc je predlagala, da bi tudi socilani zavodi pripravili enodnevni seminar z njihovega področja, za vse pripravnike, ki opravljajo pripravništvo na primarnem oz. sekundarnem nivoju. Predlagani lokaciji sta Dom upokojencev Kranj in Dom F. Berglja na Jesenicah. Z. Kranjc se dogovori z glavno m.s. na Jesenicah.

Sklep: Z. Kranjc pripravi skupaj s kolegicami razdelan časovni in vsebinski program za pripravnika, ki opravlja pripravništvo v socilanih zavodih – opredeli tudi opravljanje pripravništva izven soc. zavoda, ter vsebinski program za enodnevni seminar. Posreduje ga vsem sodelujočim na sestanku. Časovni termin je 3. marec! Po tem datumu zbrani posredujejo pripombe Z. Kranjc!

3. Vsebinska priprava strokovnega seminarja s področja psihiatrične ZN

Rozika Špilak je predstavila vsebine enodnevnega seminarja s področja psihiatrične ZN. Ob tem je izpostavila tudi nagrajevanje vseh, ki bodo v izobraževalnem procesu pripravnikov sodelovali. Sledila je živahna razprava za in proti nagrajevanju. Zaključka in sklepa nismo zapisali. Odprt ostaja tudi dan izvedbe seminarja – med tednom oz. ob sobotah!

Sklep: Rozika Špilak posreduje vsem sodelujočim program pripravništva za njihovega pripravnika! Do 8. marca udeleženci posredujejo pripombe na njen naslov! Vsem zbranim posreduje tudi pripravljen program enodnevnega seminarja!

4. Priprava vprašanj za posamezno področje strokovnega izpita

Zbirka vprašanj je že na prejšnjem sestanku posredovala le Rajka Zupan, za področje Prve pomoči. Izpraševalke s področja zdravstvene nege pripravijo zbir vprašanj in jih posredujejo vsem navzočim do 3. marca. Rajko Zupan se naprosi, da to stori še enkrat. Ob tem se je razvila tudi razprava o novem algoritmu oživljanja ter o uporabi priporočene literature! Erika Povšnar ostaja edina izpraševalka za področje socilane medicine. Potrebno bo pripraviti tudi priporočen protokol izvedbe celotnega izpita – časovna opredelitev priprave na odgovarjanje, čas poteka izpita, vprašanja zabeležena na listkih, število vprašanj, možnost zamenjave vprašanja. Koordinatorica sestanka je opozorila na pritožbo, ki jo lahko poda kandidat. Pritožba se vedno nanaša le na postopek, nikoli na oceno! Zato je prav, da zaščitimo izpraševalce. Tukaj bi nam lahko pomagal odgovorni za potek izvedbe strokovnega izpita, ki je določen za našo regijo.

Sklep: Izpraševalke za področje zdravstvene nege pripravijo vprašanja, E. Povšnar pripravi vsebinsko razdelan načrt za socialno medicino in vprašanja, R. Zupan posreduje vprašanja v e-obliki in ponovno navede sodobno literaturo – nanaša se na literaturo, ki je priporočena za srednje izobraževanje, upošteva najnovejše smernice. Omenjeno se pripravi do 3. marca in posreduje vsem udeležencem sestanka. Pripombe posredujejo udeleženci nazaj do 8. marca! Izpraševalke poskušajo oblikovati predlog pravilnika – protokola poteka strokovnega izpita

5. Dopolonitev seznama aktualne literature

Predstavniki vabljeni na sestanek s Srednje šole Jesenice so opravičili odsotnost. Koordinatorica sestanka se je obvezala, da bo z njimi vzpostavila kontakt in jih zaprosila za posodobljen seznam literature – nova knjiga v 3 delih za ZN in nova knjiga za področje ZN otroka, Prva pomoč.

Sklep: Predsednica društva zaprosi za posredovanje literature preko e-pošte, kolege na Srednji šoli Jesenice. Posredovanje vprašanj v istem časovnem obdobju kot za druge predlagane aktivnosti!

6. Obravnava pripravljenega gradiva za pripravnike na sekundarnem nivoju

Udeleženci so prejeli razdelan vsebinski in časovni predlog programa za pripravnike, ki opravljajo pripravništvo na sekundarnem nivoju. Pripravili sta ga N. Marinšek in M. Anderle. Ob tem smo ugotovili, da manjka še predlog izvedbe programa za vse tiste, ki pripravništvo izvajajo na primarnem nivoju oz. socilanih zavodih. Razprava je bila živahna tudi okrog izvedbe enodnevnega seminarja na Golniku. Posameznice so menile, da se na nekaterih področjih spuščamo preveč v podrobnosti in da se moramo zavedati, da pripravljamo program za pripravnika neodvisno od tega ali ga bo zavod po končanem pripravništvu zaposlil ali ne. Z. Kramar je opozorila, da je iz vseh seminarjev in programov v celoti izpadla ZN otroka. Marija Bergant bi tudi želela posredovati svoje potrebe in želje v zevzi s pripravnikom, ki opravlja pripravništvo pri njih. Doda, da jih zares ni veliko!

Sklep: Vsem se v e-obliki posreduje pripravljeno gradivo. Marinšek in Anderle dopolnita še drugi del vsebin za pripravnika, ki na sekundarnem nivoju le kroži! Pripombe se posredujejo na naslov N. Marinšek v dogovorjenem roku!

Sestanek je zaključila predsednica društva, ki se je obvezala, da bo zapisala zapisnik in sklepe sestanka. Zapisnik bodo prisotni prejeli po elektronski pošti. Z dovoljenjem prisotnih bodo v zapisnik zapisani tudi e-naslovi! Vsem, ki so bili vabljeni, a se sestanka niso udeležili pošljemo zapisnik z redno pošto! Okvirno smo se dogovorili, da bo naslednji sestanek po 15. marcu 2006! Sestannek bo sklicala predsednica društva. Obravnavali bomo vsa gradiva z upoštevanimi pripombami! Želja sodelujočih na sestanku je bila, da v letu 2006 zaključimo zastavljen projekt. DMSZT Gorenjske zbere ob koncu vsa gradiva, jih oblikuje in izda v trdi, vezani obliki.

Sestanek je bil zaključen ob 15.00 uri!

Uredila in zapisala:
Monika Ažman, predsednica DMSZT Gorenjske

 

Prijava na E-novice

Ostanite v stiku z nami:

Alt Text

Kje nas najdete

Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj

(04) 233 12 62

info@dmsbzt-gorenjske.si

O društvu

Akti društva

Povezave

Prijava